KRONIKA
"Z DZIEJÓW SKALMIERZYCKIEJ
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ"

Troska o bezpieczeństwo wsi, miast i miasteczek polskich ma w przeszłości swoją dość dawną tradycję, a nawet i bogatą literaturę, mniej znaną ogółowi. Podyktowana ona była warunkami zabudowy oraz jakością materiałów budowlanych w miastach i wsiach. Przede wszystkim zwarta zabudowa i zagęszczenie drewnianych budowli groziły przede wszystkim zawaleniem i pożarami. Powszechnie używanym budulcem było drewno, a w późniejszym czasie glina mieszana ze słomą. Cegły używano mało, najwyżej do budowy pieców lub kominów. Słomiane strzechy były również przyczyną częstych pożarów. Oprócz słomy stosowano przy pokrywaniu dachów również i gonty - był to jednak dalej materiał łatwopalny - jak świadczy o tym wielki pożar w Krakowie w 1850 roku, który został spowodowany przez wysuszony materiał pokrywający dach w mieście.


Wielki pożar w Krakowie - rok 1850
fot. Korzeniowski /// wk.pl

Zobowiązywano wszystkich mieszkańców do obrony mienia w czasie pożaru. Z tego też względu, było obowiązkiem wyposażenia każdego domu w osęki i "womworki" do noszenia wody. Nakładano również kary pieniężne dla mieszkańców, którzy zaniedbali wyżej wymieniony obowiązek. Chociaż służba przeciwpożarowa miała charakter powszechny, to jednak z braku doświadczenia, ćwiczeń i organizacji nie zawsze okazywała się skuteczną w działaniu i dość szybką. Te względy decydowały o wyższości stałych zespołów straży ogniowej, które drogą ćwiczeń i szkolenia osiągały większą biegłość w ratowaniu ludzkiego mienia. Tak doszło do organizacji ochotniczych zespołów straży pożarnych w polskich miasteczkach i wsiach.

Skalmierzycka Ochotnicza Straż Pożarna powstała 24 kwietnia 1925 roku.
W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Prezes - Dolata Ludwik,
 • Naczelnik - Pawlak Ludwik,
 • Sekretarz - Ławniczak Wojciech,
 • Skarbnik - Woźniak Jan.

Członkami straży byli: Czaja Stefan, Cegła Jan, Klawiński Wojciech, Szymański Józef, Pawlak Józef, Sobczak Jan, Jaźwiec Stanisław, Klepacz Kazimierz, Wolniaszek Jan, Wolniak Kazimierz i Briese Antoni.


Zarząd


Fundusz straty opierał się na składkach członkowskich oraz z dochodów organizowanych zabaw. W roku 1927 zakupiono sztandar, którego fundatorem było społeczeństwo Skalmierzyc. W roku 1930 do posiadanego sprzętu takiego jak: dwa beczkowozy drewniane i dwa beczkowozy blaszane - dokupiono sikawkę ręczną z Ostrowa Wlkp. Po roku zakupiono pierwsze mundury, 25 kompletów mundurów świątecznych oraz 35 kompletów mundurów bojowych.


Ćwiczenia na młynie w Skalmierzycach


Członkowie zespołu strażackiego brali czynny udział we wszystkich zawodach organizowanych w gminie, jak i  również w powiecie, w wyniku czego było zajęcie II miejsca na zawodach powiatowych w 1932 roku w Ostrowie Wlkp.  Zwarta zabudowa i zagęszczenie drewnianych budowli były przyczyną częstych pożarów, toteż ustalano dyżury zaprzęgów konnych do obsługi beczkowozów i sikawki. Sygnałem alarmowym była trąbka strażacka w którą trąbiąc - zazwyczaj strażak lub stróż nocny - objeżdżał rowerem całą wieś.

W roku 1932 uległ zmianie Zarząd:

 • Prezes - Czaja Stefan,
 • Naczelnik - Pawlak Ludwik,
 • Sekretarz - Klepacz Kazimierz,
 • Skarbnik - Woźniak Jan.

Wzmożona praca organizacyjna przyczyniła się do nawiązania kontaktów między sąsiednimi organizacjami. Każdego roku straż brała udział w uroczystościach narodowych, wyjeżdżała jako delegacja na uroczystości do bratnich Związków sąsiednich wsi.

Lata 1939 - 1945 to okres okupacji, przede wszystkim uszczuplenie liczby ochotników oddziału strażackiego, jak i okres prześladowań, wynikających z rasistowskiego programu najeźdźców. W obozach koncentracyjnych giną: Dolata Ludwik i Czaja Stefan. Pod nadzorem okupanta został powiększony i uregulowany staw wodny przy ulicy Środkowej i przyległy do obecnego terenu OSP, który służył jako zbiornik przeciwpożarowy. Po zakończeniu działań wojennych został ukonstytuowany nowy Zarząd w skład którego weszli:

 • Prezes - Olejnik Walenty,
 • Naczelnik - Briese Antoni,
 • Sekretarz - Jaźwiec Stanisław,
 • Skarbnik - Pietraszek Ludwik,
 • Gospodarz - Stroński Stefan.

Nowo wybrany Zarząd miał przed sobą trudne zadania organizacyjne - przede wszystkim przewrócenie do funkcjonowania  działalności ukrytego sprzętu przeciwpożarowego. Toteż organizowano różnego rodzaju przeglądy posesji, a odnaleziony sprzęt w postaci toporów, pasów i innych strażackich rzeczy, gromadzono w remizie.

W roku 1946 zakupiono nowy sztandar, którego fundatorem było całe społeczeństwo Skalmierzyc - poprzedni zaginął w czasie wojny.


Poczet sztandarowy podczas uroczystości kościelnej

W roku 1947 następuje nowa zmiana Zarządu:

 • Prezes - Olejnik Walenty,
 • Naczelnik  - Rasik Wojciech,
 • Sekretarz - Urbaniak Stanisław,
 • Skarbnik - Widyński Józef.

W roku 1948 następuje pierwsze zmotoryzowanie naszej jednostki, poprzez przekazanie z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp., - motopompy marki D.K.W. Na uczczenie tak doniosłej fundacji zorganizowano w miesiącu czerwcu ćwiczenia pokazowe w parku śliwnickim. W ćwiczeniach tych brały udział, również sąsiednie jednostki straży pożarnych. Kilka miesięcy później następuje następne umundurowanie strażaków - uszyto 20 kompletów mundurów świątecznych szytych na wymiar przez miejscowego krawca, druha Leona Ławniczaka, członka OSP.Poświęcenie motopompy


Ćwiczenia w Śliwnikach

W 1950 roku zmienia się prezes zarządu. Prezesem zostaje Matyszkiewicz Stanisław. W tym samym roku w dniu 24 kwietnia zorganizowano jubileusz 25-lecia straży. Uwagę zwraca szereg dyplomów wydanych członkom za długoletnią i nienaganną służbę. Dnia 16 grudnia zostaje ufundowany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej samochód bojowy marki "Betford". Odbioru przekazanego samochodu z Sanockiej Fabryki Wagonów dokonuje przedstawiciel Komendy Powiatowej druh Pawlaczyk Edward, oraz naczelnik naszej jednostki druh Rasik Wojciech, wraz z kierowcą Mikołajczykiem Franciszkiem.


Możliwości należytego przechowania tak cennego sprzętu stawały się bardzo ograniczone - posiadana remiza przy byłej ulicy Strażackiej stawała się coraz ciasna, a samochód z dużym trudem mieścił się w jej wnętrzu. Postanowiono zatem czynić starania o przydział gruntu pod budowę nowej remizy. Starania te trwały na przełomie dwóch lat i napotykały na wiele trudności z byłym dzierżawcą gruntu. Po przywłaszczeniu terenu w 1952 roku została wykonana dokumentacja oraz zaczęto gromadzić pierwsze materiały. Gruz zwożono z rozbiórek starych murów budynków majątkowych z okolicznych miejscowości Boczkowa, Psar i Śmiłowa.

Od roku 1952 obowiązuje w organizacji nowy statut Ochotniczej Straży Pożarnej, wydany przez Komendę Główną Straży Pożarnej. Odtąd wybrano Komendę w skład której weszli:

 • Komendant - Rasik Wojciech,
 • Sekretarz - Urbaniak Stanisław,
 • Skarbnik - Nijakowski Antoni.

W latach 1952 do 1959 został utworzony pełny etat kierowcy. W okresie tym funkcję kierowcy pełnił druh komendant Rasik Wojciech.
Rok później zostaje powołany Komitet Budowy Remizy w skład którego weszli:

 • Przewodniczący - Grabowski Jan,
 • Sekretarz - Urbaniak Stanisław,
 • Członek - Jaźwiec Stanisław.

W związku z mierną postawą wy wyższego Komitetu i słabą inicjatywą, w działaniu, ciężar budowy przejęli strażacy naszej jednostki pod przewodnictwem byłego komendanta Rasika Wojciecha. Okres ten był okresem bardzo pracowitym i napotkał na różnego rodzaju trudności natury organizacyjnej, jak i finansowej,  gdyż kosztorys budowy opiewał na wartość 350 tysięcy złotych, a dochody i oszczędności straży w okresie tym były niewystarczające. Na okoliczność wyżej wymienionych trudności postanowiono zwrócić się o pomoc do instytucji w  powiecie i Gminie - gdzie zdeklarowało się służyć pomocą osiem instytucji i społeczeństwo Skalmierzyc.

Fundatorami były następujące instytucje:

 • Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Skalmierzycach,
 • Komitet Budowy Remizy,
 • Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.,
 • Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie Wlkp.,
 • Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Ostrowie Wlkp.,
 • Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach,
 • Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu.

W roku 1953 z tutejszej straży zabrano samochód bojowy "Betword" i przekazano do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, a w zamian otrzymano samochód pożarniczy polskiej produkcji "Star" wyposażony w sprzęt i cysternę wodną. Czynniki wpływające na wymianę sprzętu w pełni uzasadniały powyższe przedsięwzięcie, gdyż większą operatywność działania posiadał nowo przydzielony samochód.

Zjazd delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie w roku 1957 był momentem przełomowym w życiu organizacji ze względu na wytyczne w sprawie rekrutacji nowych członków, nowocześnie pomyślanej organizacji i wreszcie sprawę demokratycznie pomyślanego samorządu wewnątrz organizacyjnego.
W roku tym został wybrany nowy Zarząd:

 • Prezes - Sobczak Józef,
 • Naczelnik - Kępiński Henryk,
 • Sekretarz - Koniarek Antoni,
 • Skarbnik - Sobczak Stanisław,
 • Gospodarz - Rasik Wojciech,
 • Członkami zarządu zostali -  Olejnik Walenty, Krysiak Stanisław, Klawiński Wojciech.


Byt to okres bardzo pracowity zmierzający do ukończenia budowy. Zarząd przy współudziale wszystkich członków, organizował wszystko, aby ostatecznie w 1958 roku można było oddać do użytku remizę. Z początkiem 1959 roku przemieszczono sprzęt przeciwpożarowy, zagospodarowano garaże i pomieszczenia pomocnicze. Jednakże pozostała jeszcze do ukończenia wieża i świetlica. Z tymi pracami uporano się sukcesywnie. Najpierw wykończono świetlicę, a z końcem 1961 roku więżę strażnicy. Decyzją Walnego Zebrania odbytego dnia 6 marca 1960 roku, został powołany na gospodarza, druh Ulichnowski Leon - ze względu na zły stan zdrowia poprzedniego druha Rasika Wojciecha.


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w 1964 roku

 

W roku 1961 odbyło się pierwsze zebranie w świetlicy "Domu Strażaka". Na zebraniu została ostatecznie rozliczona budowa remizy. Szczegółowego rozliczenia dokonał były gospodarz, druh Rasik Wojciech. Nowo oddana do użytku świetlica została wyposażona w telewizor, z którego korzystała młodzież oraz społeczeństwo Skalmierzyc. Odbywały się w niej również próby orkiestry dętej i Zebrania Organizacji Społecznych. W roku 1964 na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym został wybrany następujący Zarząd:

 • Prezes - Sobczak Józef,
 • Naczelnik - Klemens Edward,
 • Sekretarz - Karbowski Czesław,
 • Skarbnik - Wasiak Wojciech,
 • Gospodarz - Jędrzejak Józef,
 • Członkami zarządu zostali - Krysiak Stanisław i Wolniaszek Czesław.Przemowa ówczesnego prezesa zarządu OSP na Walnym Zebraniu

Organizacja nasza nawiązywała dużą współpracę z młodzieżą, toteż nie było kłopotów w uzupełnianiu drużyny bojowej. Młodzież chętnie uczestniczyła w szkoleniach i ćwiczeniach sportowo - pożarniczych, jak również wykazywała się dużą bojowością w ratowaniu mienia społecznego. Najtragiczniejszym pożarem, jaki odnotowano w naszych kronikach - to pożar stodoły w 1967 roku w miejscowości Westrza, w którym spłonęło dwoje dzieci. Posiadany w tym czasie sprzęt przeciwpożarowy skłaniał naszą jednostkę do ratowania mienia nie tylko w swoim rejonie. Straż wzywana była do pożaru w miejscowościach Rusew, Daniszyn, Strzyżew i innych gdzie ofiarną pracą ratowano dobytek ludzki.

W roku 1972 w wyborach uzupełniających w skład Zarządu weszli:

 • Gospodarz - Jaźwiec Wojciech,
 • Członek zarządu - Matczak Stanisław.

Posiadana świetlica mieszcząca się na poddaszu remizy stała się, zbyt mała i niewygodna. Postanowiono zatem podjęcia się budowy nowoczesnej, dużej świetlicy, która będzie mogła sprostać wymaganiom i zapotrzebowaniom społeczeństwa Skalmierzyc. W dniu 16 lutego 1975 roku prezes OSP druh Sobczak Józef, przedstawił projekt budowy świetlicy, która ma tworzyć zwartą zabudowę remizy strażackiej. Na zebraniu tym zostały wyczerpująco zreferowane sprawy organizacyjne i nałożone zadania na Komitet Budowy:

 • Na Przewodniczącego Komitetu Budowy Świetlicy wybrano Woźniaka Jana,
 • Dyspozytorem został Sobczak Józef.

Członkami komitetu zostali: Jaźwiec Wojciech, Kaczmarek Tadeusz, Ławniczal Jan, Jędrzejewski Andrzej oraz przedstawiciele ZMW, KGW i Kółka Rolniczego. Jednakże ciężar budowy nie ominął inicjatora, którym jest druh prezes Sobczak Józef, lecz w pełni obciąża jego i wszystkich strażaków. W roku 1977 został ufundowany przez Naczelnika Miasta i Gminy pierwszy puchar przechodni, który zdobyty został przez naszą jednostkę na zawodach sportowo - pożarniczych w Ociążu.

W roku 1978 w wyborach jawnych na miejsce ustępującego naczelnika oraz Komisji Rewizyjnej został wybrany następujący Zarząd:

 • Prezes - Sobczak Józef,
 • V-ce Prezes - Jędrzejewski Andrzej,
 • Naczelnik - Jaźwiec Wojciech,
 • Sekretarz - Karbowski Czesław,
 • Skarbnik - Wasiak Wojciech,
 • Gospodarz - Boguta Jan,

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Matyszkiewicz Wojciech,
 • Członek - Sztukowski Jan,
 • Członek - Łuczak Jan.

Jedno z ważniejszych zadań, jakie postawił prezes nowo wybranemu Zarządowi, to oddanie do użytku publicznej budowanej świetlicy. Wysiłek był ogromny, lecz inicjatywa strażaków, młodzieży i społeczeństwa Skalmierzyc pokonała trudności i ostatecznie w roku 1979 została oddana do użytku oczekiwana świetlica. Za duży wkład pracy w inicjowanych czynach społecznych zostały przyznane następujące odznaczenia:

 • 1 medal złoty za zasługi dla pożarnictwa,
 • 1 medal srebrny za zasługi dla pożarnictwa,
 • 3 medale brązowe za zasługi dla pożarnictwa,
 • 2 odznaki wzorowego strażaka.

W roku 1981 na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym zrezygnował ze zajmowanej funkcji, długoletni prezes druh Sobczak Józef, oraz skarbnik Wasiak Wojciech. Rezygnacje z zajmowanych funkcji były podyktowane złym stanem zdrowia oraz podeszłym wiekiem. Na miejsce rezygnujących członków zarządu wybrano Wolniaszka Jana jako prezesa, oraz Wolniaszaka Czesława jako skarbnika. Nowo ukonstytuowany Zarząd nie zrezygnował z dalszych prac, które związane były z doprowadzeniem do porządku placu przy remizie oraz wykonania ogrodzenia wokół  terenu remizy. Prace te, dzięki aktywnie działającym strażakom wykonane były w założonych terminach oraz zgromadziły na swym koncie dużą wartość czynów społecznych.

W roku 1982 na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym zmienił się częściowo Zarząd:

 • Prezes - Jaźwiec Wojciech,
 • Naczelnik - Kaczmarek Tadeusz,
 • Sekretarz -   Briese Czesław.

pozostali członkowie Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają bez zmian.

Nowo wybrany prezes nałożył na siebie, oraz wszystkich członków kolejne zadania:

 • wykończenie holu świetlicy, poprzez ułożenie posadzki płytkami,
 • zagospodarowanie pomieszczeń po byłym Klubie Rolnika,
 • pozyskanie oraz doprowadzenie do używalności byłego zbiornika wodnego, przyległego do terenu remizy,  a  nie będącego własnością straży.

To trzecie zadanie do Zarządu pozostaje do tej pory nie rozstrzygnięte. W tej sprawie o pomoc odwołano się do Urzędu Miasta i Gminy w Skalmierzycach, i jak do tej pory bez żadnego skutku.

Na uwagę tego okresu zasługuje fakt podejmowanych czynów społecznych, których wartość została oszacowana na około 120 tysięcy złotych. W tym czasie straż wyposażono w dwa samochody bojowe, trzy motopompy oraz ogólnego użytku sprzęt przeciwpożarowy. Strażacy czynnie uczestniczyli w szkoleniach pożarniczych, w wyniku czego zajęli I miejsce w zawodach sportowo - pożarniczych zorganizowanych w 1983 roku przez naszą jednostkę. Uczestniczyli również w przeglądach posesji organizowanych corocznie z okazji Dni Ochrony Przeciwpożarowych.

W roku 1983 rozwiązano Komitet Budowy Świetlicy. 15 września tego roku przewodniczący byłego Komitetu Budowy, druh Woźniak Jan, rozliczył posiadane środki finansowe wpłacając do kasy OSP kwotę 24.718 zł.

Lata 1984-85 to okres związany z pracami wykończeniowymi świetlicy oraz uzupełniającym zakupem wyposażenia. Zakupiono wówczas 15 stołów oraz 40 krzeseł, którym fundatorem był Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu, wyłożono posadzkę na balkonie świetlicy, wykonano kabiny w ubikacjach.  W roku 1984 reaktywowano orkiestrę dętą dla której zakupiono nowe instrumenty na łączną wartość 177.200 zł.Przemarsz Orkiestry Dętej przy OSP w Skalmierzycach

Fundatorami byli:

 • Polski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp.,
 • Rada Nadzorcza Banku Ludowego w Skalmierzycach,
 • Urząd Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach,
 • Zarząd Wojewódzki ZOSP w Kaliszu.

Otrzymaliśmy nowoczesny samochód bojowy "Jelcz", który przekazała nam Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. W roku 1987 podjęto prace związane z modernizacją kotłowni. Zgromadzono materiały budowlane, wykopano i zalano fundamenty. Następnie otrzymaliśmy nowy samochód bojowy "Żuk", co umocniło naszą jednostkę stawiając ją na pierwszym miejscu w gminie, mając na uwadze posiadane wyposażenie bojowe.

W kolejnym roku zakończono budowę kotłowni, zainstalowano nowoczesny i funkcjonalny piec CO oraz zmodernizowano instalację zasilającą układ grzewczy. Drużyna sportowo - pożarnicza zajęła I miejsce w zawodach gminnych co dało jej promocje do startu w Turnieju Gmin:  Sieroszewice kontra Nowe Sklamierzyce. W 1990 roku na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym został wybrany nowy Zarząd w skład którego weszli:

 • Prezes -  Briese Czesław,
 • Naczelnik - Kaczmarek Tadeusz,
 • Sekretarz - Walczak Marcin,
 • Skarbnik - Wolniaszek Czesław,
 • Gospodarz - Boguta Jan.

Nowo wybrany Zarząd postanowił kontynuować prace związane z planami działalności poprzedniego Zarządu, oraz czynić starania odnośnie modernizacji zaplecza kuchennego. Pierwszym inicjatorem rozbudowy zaplecza kuchennego było Koło Gospodyń Wiejskich. Gospodynie zakupiły potrzebną do budowy cegłę, która leżąc kilka lat na placu została częściowo zniszczona, a częściowo zagarnięta przez nieznanych sprawców.

Rok 1991 to rok chlubnej karty w dziejach naszej jednostki. Jednostka brała udział, aż w 17 pożarach, z których jeden został wyróżniony szczególnymi podziękowaniami, cytuję:

Ochotnicza Straż Pożarna w Skalmierzycach

W imieniu Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Kalisza składam tą drogą serdeczne podziękowania za Wasz trud i poświęcenie w akcji ratowniczej w dniu 20 lipca 1991 roku, przy trawionym pożarem bezcennego dla naszego społeczeństwa zabytku - Kolegium Jezuickim.

Wasza ofiarna akcja pozwoliła w krótkim czasie opanować ogniowy żywioł i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru.

Kolejny raz nasze społeczeństwo przekonało się, że strażacy są niezastąpieni, że zawsze można na strażakach polegać.
Rok 1992, to rok szczególny spowodowany nadmierną suszą, która powodowała pratycznie cały czas zagrożenia pożarowe. Jednostka nasza uczestniczyła w wielkim pożarze lasów raciborskich, za co została uhonorowana szczególnymi podziękoiwaniami Ministra Spraw Wewnętrznych, Andrzeja Milczanowskiego, cytuję:


Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania oraz serdeczne podziękowania za ofiarność i poświęcenie podczas wykonywania obowiązków służbowych w trakcie akcji gaszenia pożarów spowodowanych tegoroczną suszą.

Z życzeniami pomyślności.
A.Milczanowski

Warszawa, Październik 1992.13 lutego 1993 roku Zarząd OSP podjął decyzję przystąpienia do realizacji zadania rozbudowy zaplecza kuchennego. Przeznaczono wszystkie posiadane środki na zakup materiałów budowlanych, wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano fundamenty oraz wybudowano kompletną kondygnację, wraz z pokryciem dachowym. Ponadto w ramach remontów obiektów remizy wykonano 10 sztuk nowych okien na wieżę oraz 2 sztuki nowych metalowych żaluzji wentylacyjnych w suszarni węży.

Przedsięwzięcia te miały na celu doprowadzenie do należytego stanu używalności obiektów strażnicy i świetlicy. Należy wspomnieć, że nie było żadnego zainteresowania tymi obiektami przez władze samorządowe, jak również organizacje społeczne działające w naszej miejscowości. Straż musiała samodzielnie zdobywać potrzebne środki do należytego ich utrzymania.

Rok później członkowie naszej jednostki wykonali czyn społeczny rozbiórki dachówki  na szkole podstawowej w Skalmierzycach. Wykonana przez strażaków praca stanowiła wkład naszej organizacji w rozbudowę szkoły, a wymierna wartość wykonanych prac pozwoliła na kontynuację dalszych prac budowlanych obiektów szkolnych.W dniu 27 kwietnia 1995 roku Zarząd OSP w piśmie nr OSP-03/04/95 złożył wniosek do Urzędu Gminy i Miasta o ustanowienie użytkowania wieczystego posiadanego gruntu oraz znajdujących się na nim obiektów.

Dnia 31 grudnia 1995 roku ponowiono wniosek w tej samej sprawie, gdyż na poprzedni nie otrzymano odpowiedzi. Następny wniosek został wystosowany 12 listopada 1996 roku. Od 27 kwietnia 1995 roku do 11 lutego 1997 roku Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce milczał nie udzielając odpowiedzi, a raczej w tym czasie „budował” uchwałę w której stwierdza, że Uchwałą Nr XXVI/140/96 z dnia 26  listopada 1996 roku, użytkowana przez OSP Skalmierzyce działka wraz z zabudowaniami została przekazana sołectwu Skalmierzyce. Na okoliczność wydanej przez Radę Gminy i Miasta uchwały wystosowano protest, w którym uzasadniono swoje stanowisko przedstawiając prawne argumenty. Odbyte na ten temat rozmowy z Urzędem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z czym, Zarząd OSP postanowił złożyć w Sądzie Wojewódzkim pozew o zobowiązanie Urzędu Gminy i Miasta do zawarcia umowy wieczystego użytkowania spornego gruntu i zabudowań. Po odbyciu się kilku posiedzeń Sądu w tej sprawie, powód postanowił zawiesić postępowanie i zgodnie z prawem wniósł w dniu 7 kwietnia 1998 roku sprawę do Sądu Rejonowego w Kaliszu o stwierdzenie nabycia własności spornej działki przez zasiedzenie. W toku sprawy sądowej, dnia 15 października 1997 roku Rada Sołecka zaryglowała nasze obiekty czyniąc to na podstawie zarządzenia Nr 4/97 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, który powołał Komisję do zabezpieczenia spornych obiektów przed OSP Skalmierzyce. W świetle prawa poczynania tej Komisji były nielegalne, gdyż w obiektach tych był użytkownik, który do czasu zakończenia sporu posiadał ochronę prawną. Stanowisko władz samorządowych, naszym zdaniem, miało na celu pozbawienie strażaków wypracowanego wysiłkiem wielu pokoleń majątku. Należy tutaj dodać, że jak mówi przysłowie „historia kołem się toczy”, gdyż na początku OSP musiała toczyć walkę o uzyskanie gruntów pod budowę remizy. Uwieńczeniem sporu jest wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 20 grudnia 1999 roku, w którym stwierdza się, że z dniem 17 września 1996 roku OSP Skalmierzyce nabyła na własność nieruchomość z zabudowaniami o pow. 0,26 ha działki nr 946/1 położonej w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 52.Jednostka nasza jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Posiada trzy samochody bojowe, trzy motopompy oraz niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczych sprzęt przeciwpożarowy. Strażacy posiadają kwalifikacje (szkolenia) potrzebne do wykonywanych zadań bojowych. Uczestniczą w zdarzeniach na terenie całego powiatu ostrowskiego, a nawet poza nim. Wynika to z przynależności do plutonu wozów bojowych ciężkich funkcjonujących w systemie.


Przemarsz Miejsko - Gminnej Orkiestry Dętej z okazji 75-lecia OSP w Skalmierzycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Skalmierzycach obchodziła w roku 2000 zaszczytny jubileusz 75-lecia istnienia. Działalność straży to służba społeczna dla ludności o najwyższej randze, służba dla ratowania życia i dobytku ludzkiego. W roku 2001 jednostka OSP Skalmierzyce została po raz kolejny doceniona przez władze gminne i otrzymała nowy wóz bojowy marki "Star". Jest to nowoczesny pojazd ratowniczo - gaśniczy, dzięki któremu znacznie zwiększyła się mobilność jednostki, stała się ona tym samym jednostką typu S3. Od czasu otrzymania wywyższego pojazdu członkowie OSP Skalmierzyce postawili sobie za główny cel wyposażenie tego auta w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt tak, aby móc w pełni nieść pomoc poszkodowanym.


Przekazanie samochodu "Star" w Kielcach


Nowy wóz bojowy przed naszą remizą

Od tego roku odnotowano w Polsce znaczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po naszych drogach. Jednostka OSP Skalmierzyce z racji usytuowania przy ruchliwej drodze krajowej nr 25 oraz niedalekiego sąsiedztwa feralnego wiaduktu w Skalmierzycach,  też odczuła  przykre skutki tego wzrostu. W skutek czego znacznie zwiększyła się liczba potrąceń, kolizji i wypadków drogowych, z którymi jednostka musiała sobie dać radę.
W roku 2002 zmieniły się władze OSP Skalmierzyce:

 • Prezes - Briese Czesław,
 • Naczelnik - Byzia Mateusz,
 • Z-ca naczelnika - Karolczak Marek,
 • II z-ca naczelnika  -  Pęcherz Zenon,
 • Sekretarz  - Briese Witold,
 • Skarbnik -  Widyński Wojciech.

Nowe władze, zauważając wzrastającą liczbę wypadków postanowiły zwiększyć nacisk na ratownictwo drogowe. Wóz bojowy "Star", z racji swojej większej mobilności, po części przekształcony został w pojazd ratownictwa drogowego otrzymując na wyposażenie torbę medyczną oraz maszt z oświetleniem. Druhowie, również musieli poszerzyć swoje kwalifikacje o specjalistyczny kurs ratownictwa medycznego. Ich trud nie poszedł na marne i przy każdej nadarzającej się okazji otrzymywali pochwały zarówno od władz gminnych, jak i władz Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim za bardzo dobre wyniki w działalności ratowniczo - gaśniczej.

Na Walnym Zebraniu w roku 2006 odbyły się wybory do Zarządu OSP Skalmierzyce w skład którego weszli:

 • Prezes - Briese Czesław,
 • Wiceprezes - Briese Witold,
 • Naczelnik - Byzia Mateusz,
 • Z-ca naczelnika - Karolczak Marek,
 • Sekretarz  - Byzia Jakub,
 • Gospodarz - Pawlak Jarek,
 • Skarbnik - Widyński Wojciech,
 • Kronikarz - Wojciechowski Dariusz,
 • Członek - Poczekaj Krzysztof.

Wybrano, również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego oraz Powiatowego ZOSP RP tj.:

 • Vice Prezes Zarządu Oddziału Gminnego oraz członek Zarządu  Oddziału Powiatowego - Briese Czesław,
 • Członek zwykły Zarządu Oddziału Gminnego - Lewandowski Grzegorz,
 • Członek prezydium Zarządu Oddziału Gminnego - Nowaczyk Zdzisław,
 • Członek zwykły Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego - Walczak Marcin.

Jednostka OSP Skalmierzyce wzbogaciła się o kolejny specjalistyczny sprzęt m.in. torbę R1, deskę ortopedyczną, sprzęt hydrauliczny (nożyco-rozpieraki) oraz piłę łańcuchową marki Stihl. W tym samym roku  przy OSP Skalmierzyce, powołana została Jednostka Operacyjno - Techniczna (JOT), która ma na celu ułatwienie określenia możliwości i wyposażenia danej jednostki OSP. Według wytycznych, OSP w Skalmierzycach zalicza się do pierwszej kategorii (JOT 1).

W ostatnich latach wykonano, również kapitalne remonty silników i karoserii pojazdów "Jelcz" i "Żuk", aby mogły one mimo swojego sędziwego wieku pełnić służbę przez kolejne lata. Trud nasz został ponownie doceniony przez miejscowe władze, które współfinansowały zakup lekkiego samochodu bojowego "Ford Transit", który zastąpił już leciwego, lecz nadal sprawnego "Żuka".


Przekazanie samochodu "Ford" w Częstochowie (rok 2006)

 

Nasi strażacy w 2006 roku, wielokrotnie brali udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych nie tylko w gminie i powiecie ostrowskim. W tym roku zastępy uczestniczyły w działaniach 69 razy.

Wyjątkowo "obfitym" rokiem w zdarzeniach - był rok 2007 - w którym pomoc nieśli druhowie. Jednostka interweniowała aż 107 razy - z czego zdecydowanie przeważały miejscowe zagrożenia. Do poważniejszych akcji, jakie odnotowano w kronice OSP, to wypadek cysterny przewożącej paliwo, przy kościele w Skalmierzycach - gdzie straty oszacowano na około 100 tysięcy złotych - oraz pożar lakierni samochodowej w miejscowości Gałązki Wielkie. Pamiętajmy, że druhowie przez cały ten okres, poszerzali swoje umiejętności, poprzez wszelkiego rodzaju szkolenia i ćwiczenia. Warto wspomnieć, że jako jedyna jednostka OSP, braliśmy udział w ćwiczeniach taktyczno - bojowych "WIADUKT 2007".

Dnia 4 maja 2008 roku skalmierzycka jednostka otrzymała nominację do tytułu Honorowego "Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna roku 2007", a 20 czerwca tego samego roku, uchwałą nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nasza straż została odznaczona medalem „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

W latach 2008 i 2009 jednostka zaopatrzyła się w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Jednak, na tym nie kończy się nasza działalność, bo warto nadmienić, że druhowie, pozostawiając swoje prywatne obowiązki, przychodzą i pracują na rzecz swojej straży, przykładem może być wiele modernizacji w naszej jednostce – kapitalny remont parkietu w świetlicy, wymiana instalacji elektrycznej w garażu oraz wyremontowanie szatni dla strażaków, to nieliczne remonty, które wykonaliśmy własnymi rękoma, w wolnym czasie.

W roku 2010 działalność jednostki nadal jest powodem do dumy.

Dzięki staraniom zarządu, a szczególnie Prezesa Czesława Briese rozpoczęto przebudowę remizy, która umożliwi strażakom powracającym z akcji kąpiel i załatwienie potrzeb fizjologicznych. Przebudowa również podnosi standard pomieszczeń "Domu Strażaka" poprzez zmodernizowanie toalet.
W modernizacji obiektów brało czynny udział wielu druhów, którzy nie szczędząc swojego czasu dążą do tego aby jednostka prezentowała się w najlepszym świetle.

Drużyny sportowo-pożarnicze odnotowały duże sukcesy na zawodach gminnych zajmując I-sze miejsca w kategoriach A i C, a drużyna kobieca zajęła historyczne III miejsce w zawodach wojewódzkich.
Po raz kolejny i 3 raz z rzędu zespół występujący w powiatowych zawodach ratownictwa medycznego zajął I miejsce a wcześniej uplasował się w czołówce mistrzostw wielkopolski. Po raz kolejny nasza jednostka potwierdziła, że należy jej się miano wyróżniającej w powiecie i województwie tak w dziedzinie ratownictwa jak i innych sferach działalności pożarniczej.


Drużyna kobiet na zawodach wojewódzkich w Wągrowcu (III miejsce)

Zarząd OSP czyni nieustanne starania w celu odmłodzenia szeregów. Ratownicy wkładają ogromny trud w rozpropagowanie zagadnień ratowniczo – gaśniczych, biorąc udział w festynach i ćwiczeniach na terenie gminy Nowe Skalmierzyce oraz w organizacjach pozarządowych, przygotowując demonstracje, ukazujące umiejętności oraz sprzęt, jaki jednostka posiada. Druhowie starają się, aby poziom wyszkolenie mógł sprostać coraz to nowym wyznaniom, które stawia przed nami życie. Sprzęt, który na dzień dzisiejszy posiadamy, oraz wysoka liczba przeszkolonych członków, bez problemu zapewnia bezpieczeństwo całej gminie i godnie reprezentuje ZOSP RP.